27747937 1817213978298292 3207659347185891914 o

Sprawozdanie Merytoryczne 

za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

Na dzień 31.03.2018

 1. 1.Dane fundacji

Fundacja Jamniki Niczyje

Bielsko - Biała 43-300

ul. Łagodna 85/4

KRS 0000429587

NIP 9372663606

REGON 243003527

 1. 1.Organy fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes: Edyta Jacuńska

Rada Fundacji:

Marta Kwiecińska

Joanna Kremzer

Katarzyna Sękalska ( Owczarzak )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 2.Cele i środki działania
 • przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką,
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony
 1. 3.Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. podjęcie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt poprzez:
   1. zapewnienie im pomocy i opieki,
   2. współpracę z właściwymi instytucjami w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom,
   3. zapewnienie im wyżywienia i opieki weterynaryjnej,
   4. umieszczanie ich w przytuliskach i schroniskach prowadzonych przez inne podmioty,
   5. prowadzenie adopcji,
  2. podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez:
   1. działanie w zakresie regulacji populacji zwierząt domowych:

- sterylizacja i kastracja – wdrażanie i szeroko pojęta ich promocja,

- przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych,

b) wdrażanie i promowanie znakowania zwierząt mikrochipami,

c) wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom,

d) prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt,

3) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym poprzez:

a) organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania,

b) organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych idei humanitarnego traktowania zwierząt,

c)   współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi (w tym także zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt,

d) rekrutację i szkolenia wolontariuszy oraz inspektorów do spraw ochrony praw zwierząt,

e)   szeroko pojętą działalność propagandową i informacyjną w zakresie określonym w niniejszym paragrafie,

f)   organizację akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą,

 1. działalność agroturystyczną polegającą w szczególności na: prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych, produkcji zdrowej żywności, kształtowaniu postaw ekologicznych i zdrowego stylu życia, propagowaniu tradycyjnej kultury wiejskiej,
 2. promowanie i propagowanie lokalnej kultury tradycyjnej i rozwijanie idei „mała ojczyzna” w szczególności poprzez: działalność edukacyjną w zakresie w troski o kulturę regionu, stworzenie ośrodków kultury regionalnej połączonych z działalnością rolniczą, organizowanie różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, imprez tematycznych,
 3. prowadzenie działalności edukacyjno–terapeutycznej w szczególności poprzez: realizację projektów edukacyjnych w przedmiocie relacji ludzi ze zwierzętami, wsparcie osób, niepełnosprawnych i o obniżonych szansach społecznych w kontakcie ze środowiskiem naturalnym, organizowanie turnusów pobytowych dla dzieci i młodzieży,
 4. prowadzenie działalności rolnej, mającej na celu promowanie idei postawy poszanowania dla przyrody i jej elementów, w szczególności poprzez, chów zwierząt gospodarskich, uprawę warzyw i roślin ozdobnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 4.  Realizacja celów statutowych w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 – 31.12.2017

Sprawozdanie z działań statutowych będzie odnosiło się do trzech bloków tematycznych:

 1. Formy zapobiegania cierpieniu i bezdomności psów poprzez sprawowanie opieki nad zwierzętami i zapewnienie im należytych warunków, leczeniu, wykonaniu adopcji do nowego domu
 2. Współpraca z innymi instytucjami, fundacjami, Stowarzyszeniami udzielającymi pomocy bezdomnym zwierzętom.
 3. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym.

W roku 2017 Fundacja rozpoczęla działalnosć rolną lecz z uwagi na klęskę żywiolową , która objęła teren na którym znajduje się fundacyjne siedlisko działalność ta ograniczyła się do uprzątnięcia terenu i przygotowania go do przyjęcia zwierząt. W trakcie kataklizmu zostaly uszkodzone dachy pomieszczeń gospodarczych a naprawy budynków , dachów i doprowadzenie terenu do użytku trwalo do końca roku . Nie powstało w tym okresie żadne stado.

Ad 1. Prace fundacji skupią się przede wszystkim na ratowaniu bezdomnych jamników i psów w typie jamnika.:

- lokalizacji bezdomnych i potrzebujących jamników - dzięki wolontariuszom i miłośnikom jamników zbieramy informacje o tych potrzebujących pomocy, ich wieku, kondycji, stanie zdrowia, warunkach w jakich przebywają.

- odbieraniu jamników ze schronisk lub interwencji, w miarą możliwości finansowych, infratsrukturalnych oraz logistycznych, umieszczaniu ich w klinikach, domach tymczasowych lub hotelach dla zwierząt . W okresie obejmującym sprawozdanie pod bezpośrednią opieką fundacji przebywało 104 psów w typie rasy jamnik i innych oraz 37 koty. Z tego 98 psów przebywało w domach tymczasowych / bezpłatnych i płatnych /, 6 w hotelikach. Część zwierząt trafiła z hoteliku do domu tymczasowego.

Kategorie wiekowe psów w fundacji w roku 2016

Powyżej 10 roku życia: 26 psów /25 %/

Pomiędzy 5 - 10 rokiem życia: 10 psów /9,6 %/

Poniżej 5 roku życia: 68 psów /65,4 % /

Zwierzęta powyżej 5 roku życia uznaje się jako psy z obniżonymi szansami na adopcję, psy powyżej 10 roku życia to zwierzęta nieadopcyjne, one często pozostają w fundacji do końca życia. Psy do 5 roku życia mają spore szanse adopcyjne. W fundacji w roku 2016 było 52 % psów z małymi i bez szans adopcyjnych i 48 % ze sporymi szansami adopcyjnymi

Pod opiekę fundacji w 2017 roku pod opieką fundacji było 37 kotów były to : 11 kotów z interwencji , 9 kotów wolnożyjących zostalo wysterylizowane i wypuszczone na wolność, 2 koty znalezione na ulicy. Większość kotów została przekazana do adopcji gdyż były to koty domowe. Fundacja w okresie zimowym otoczyła opieką dwa stada wolnożyjace : pierwsze liczyło około 12-13 sztuk , drugie około 8-10. Koty były dokarmiane w okresie zimowym. Pod naszą bezpośrednią opieką od lipca 2017 roku są 3-4 koty wolonożyjące, które są dokarmiane i będą sterylizowane .

- leczeniu. Każdy pies / kot trafiający pod opiekę fundacji trafia na przegląd weterynaryjny, każdy jest odrobaczony, szczepiony, czipowany i leczony.

- sterylizacji suczek i kastracji psów, aby nie dopuścić do niechcianych ciąż, zwiększania populacji psów nierasowych (tj. nierodowodowych), a tym samym  redukując ryzyko potencjalnego wzrostu liczby bezdomnych jamników lub ich trafienia do pseudohodowli, Każdy z podopiecznych fundacji zostaje poddany kastracji / sterylizacji.

- publikowaniu w mediach informacji o bezdomnych jamnikach, ich ogłaszaniu, w celu zachęcania do ich adopcji, a także zwiększaniu świadomości o liczbie porzuconych psów, oczekujących na nowy dom. Fundacja ogłasza swoich podopiecznych do adopcji w popularnych portalach ogłoszeniowych, na stronie internetowej www.jamnikiniczyje.pl oraz na portalu społecznościowym facebook portalu Instagram oraz Twitter, prowadzimy grupy adopcyjne jamników i spanieli.

- poszukiwaniu domów tymczasowych dla podopiecznych Fundacji, które oczekują na nowe, dobre i stałe domy. W okresie objętym sprawozdaniem fundacja stworzyła domy tymczasowe dla 104 psów.

- poszukiwaniu domów stałych, w okresie sprawozdawczym fundacja znalazła domy dla ponad 50 jamników i psów w typie rasy, które nie były bezpośrednimi podopiecznymi naszej fundacji . Fundacja podpisała w tym czasie 35 umów adopcyjnych. Nastąpiły w tym czasie 4 zgony zwierząt ciężko chorych samca w zaawansowanym wieku , suczki, która zmarła z powodów neurologicznych oraz młodego samca zabranego ze schroniska w cieżkim stanie . Nie udało się uratować też szczeniaka z interwencji., który trafił do nas z wirusem parwowirozy

- socjalizowaniu tych psów, które utraciwszy kontakt z człowiekiem zatarły wiele pozytywnych zachowań i nie miałyby szans na adopcję. W miarę potrzeb fundacja korzysta z usług behawiorysty. Znaczna część psow, które w roku sprawozdawczym trafiły do fundacji wymagała całkowitej socjalizacji, część zwierzat pochodziła z interwencji, gdzie żyły one w skrajnych warunkach nie znając normalnego życia. Zwierzęta te były pod stała opieką psiego psychologa.

- prowadzeniu edukacji na temat opieki nad tą szczególną rasą psów oraz zapobiegania jej bezdomności poprzez organizowanie akcji informacyjnych. Fundacja w ramach edukacji prowadzi kilka grup na facebook. Prowadzimy przede wszystkim edukację dotyczącą adopcji zwierząt oraz grupę transportową mająca na celu organizowanie transportów dla zwierząt w całej Polsce. Utworzone i administrowane są przez nas następujące grupy : Grupa Fundacji Jamniki Niczyje, Transport psów i kotów, Jamniki i Jamnikowate do adopcji, KLUB JAMNIKÓW, Spaniele do adopcji, Radom dla Zwierząt. Strona www Fundacji Jamniki Niczyje, strona www Klubu Jamników.

- zbieraniu środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką nad jamnikami będącymi podopiecznymi Fundacji oraz poszukiwaniu sponsorów, którzy wsparliby działania podejmowane przez Fundację. Fundacja wspólpracuje z portalem Siepomaga czy Pomagam.pl Rozliczenie środków finansowych fundacji jest integralną częścią rocznego Sprawozdania i zawarte jest w Sprawozdaniu Finansowym Fundacji za rok 2017

Ad 2. Fundacja współpracowała z następującymi schroniskami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji pomocy dla bezdomnych zwierząt:

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w: Bydgoszczy, Obornikach Pile, Krakowie, , Wrocławiu, Sosnowcu , Bytomiu ,Sosnowcu, Rybniku.

Organizacje pozarządowe : Wroku 2017 dwukrotnie wspólpracowaliśmy z Pogotowiem dla Zwierząt. W Lutym braliśmy udział w interwencji w Dobrczu, gdzie jako roganizacja wspierająca pomagalismy w odbieraniu i zabezpieczaniu zwierzat. 28 psów z tej interwencji trafiło pod naszą opieką i przebywa w fundacji do zakończenia postępowania Sądowego. W lipcu z kolei do fundacji przywieziono zwierzęta z interwencji Pogotowia dla Zwierzat : było to 6 psów w typie jamnika.

Ad 3. W roku 2017 działania fundacji związane z edukacją na rzecz humanitarnego traktowania zwierzat miały miejsce na terenie całego kraju poprzez promowanie prozwierzęcych zachowań na naszych stronach internetowych, na portalach społecznościowych. Promowaliśmy przede wszystkim wszelkie działania mające ograniczyć poziom bezdomności zwierząt domowych poprzez: sterylizację, odpowiedzialne postawy opiekunów.

W roku szkolnym 2017/2018 fundacja kontynuowała Projekt Edukacyjny pt. Projekt Jamniczek. Cykl systematycznych zajęć odbywa się w bydgoskim przedszkolu Ensino oraz również od tego roku szkolengo 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr. 1 w Bydgoszczy. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży. Mamy nadzieje w przyszłości rozwinąć ten projekt i wprowadzić go również na różnych etapach edukacji.

 1. I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 1. Fundacja Jamniki Niczyje działa od 12 lipca 2012r.
 2. Siedziba Fundacji: ul. Łagodna 85/4 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Podstawowym celem działalności Fundacji jest:
 • przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką,
 • kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony.
 1. Organem rejestrowym Fundacji Jamniki Niczyje jest Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; nr KRS: 0000429587.
 2. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 243003527.
 3. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 937-266-36-06.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 6. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
 7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Fundację działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2342 ze zm.) według zasad przewidzianych dla jednostek mikro.

Wycena aktywów i pasywów fundacji dokonana została zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe obejmują rzeczowe aktywa trwałe nabywane na cele statutowe fundacji. Wyceniane są według wartości nabycia i amortyzowane według metody liniowej od miesiąca następującego po przyjęciu do eksploatacji. Środki trwałe poniżej 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

NALEŻNOŚCI

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotówce, na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych.

Wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Dokonuje się w księgach w sposób określony art. 39 ustawy o rachunkowości z zachowaniem zasady ostrożności.

FUNDUSZE WŁASNE

Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski.

Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku.

ZOBOWIĄZANIA I FUNUSZE SPECJALNE

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

PRZYCHODY I KOSZTY

Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.

Otrzymane i należne przychody księgowane są bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego.

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne w ramach projektów fundacji.

Pomiar wyniku finansowego

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi), powiększony o pozostałe przychody operacyjne i finansowe oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

Koszty związane ze środkiem transportu obciążają odpowiednio:

10 % kosztów administracji

90 % kosztów działalności statutowej

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza normalną działalnością Fundacji.

 1. II.DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

 1. Aktywa trwałe                                                                                309 539,21 zł

- obejmują głównie grunt i budynek w Sipiorach przeznaczone na cele statutowe

 1. Należności krótkoterminowe (inne)                                                       916,69 zł
 2. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)                             24 655,06 zł
 3. Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                 1 052,50 zł
 4. Kapitał podstawowy (fundusz założycielski)                                       500,00 zł
 5. Zysk netto (nadwyżka przychodów nad kosztami)                          189 081,08 zł
 6. Zobowiązania długoterminowe (pożyczka z TISE)                         141 692,96 zł
 7. Zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług)                 4 889,42 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017

A. Przychody z działalności statutowej                                      305 999,98

 1. Składki brutto                                                                                         0,00
 2. Inne przychody określone statutem                                 180 968,62
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego       125 031,36

B. Koszty realizacji zadań statutowych                                        89 819,65

C. Wynik na działalności statutowej / A-B /                                         216 180,33

D. Koszty administracyjne:                                                           24 588,21

 1. Zużycie materiałów i energii                                                          1 985,71
 2. Usługi obce                                                                        17 906,25
 3. Podatki i opłaty                                                                       650,50
 4. Wynagrodzenie                                                                            0,00
 5. Amortyzacja                                                                         1 135,25
 6. Pozostałe                                                                              2 910,50

E. Pozostałe przychody / nie wymienione w A i G /                                          0,00

F. Pozostałe koszty / nie wymienione w B, D, H /                                  0,00

G. Przychody finansowe – odsetki                                                         0,00

H. Koszty finansowe                                                                        2 511,04

I. Wynik brutto na całokształcie działalności                            189 081,08

     / wielkość dodatnia lub ujemna C-D+E-F+G-H /          

J. Zyski i straty nadzwyczajne                                                                0,00

K. Wynik finansowy ogółem / I+J /                                            189 081,08

 1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego                          0,00
 2. Różnica zwiększająca przychody roku następnego       189 081,08

 

Bielsko-Biała, dn. 31.01.2018r.                                                       Prezes Zarządu Edyta Jacuńska

 

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

wszystkie pliki otwierają się po kliknięciu w ich pole

Bilans i RZiS

sf 004  

   
sf 006  

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

sf 001

 

 

sf 002

sf 003

 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
89 1050 1070 1000 0023 6437 4286

SWIFT: INGBPLPW
Fundacja Jamniki Niczyje
ul Łagodna 85/4
43-300 Bielsko Biała

Logowanie