Statut

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA JAMNIKI NICZYJE”

Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

I Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Jamniki Niczyje”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Edytę Jacuńską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jana Grochowicza w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego 13/4 (rep 2920/2012) z dnia 12 lipca 2012 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, j.t., z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3.

Fundacja powołana jest dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie, na czas nieokreślony.

§ 4.

 1. Dla zapewnienia właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ze względów, o których stanowi ust. 1, Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 5.

Fundacja, mocą uchwały Zarządu, może tworzyć stałe i czasowe oddziały, a także inne jednostki organizacyjne, zwane skrzydłami Fundacji, których cele pozostają zbieżne z celami Fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw rolnictwa, którym na dzień 12 lipca 2012 r. jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 7.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ze wskazaniem nazwy Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz inne dane wymagane przepisami prawa

§ 8.

Fundacja może ustanawiać honorowe odznaki, medale, dyplomy, tytuły, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je podmiotom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji.

§ 9.

 1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej wolontariuszy.
 2. Pełnienie funkcji w organach Fundacji jest nieodpłatne.
 3. Fundacja do prowadzenia swej działalności statutowej może zatrudniać pracowników.

§ 91

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna

II Majątek Fundacji

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe wskazane w akcie notarialnym powołującym Fundację, wniesione przez Fundatora, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), a także: pieniądze, papiery wartościowe, prawa majątkowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundacje w trakcie prowadzenia przez nią działalności statutowej.
 2. W przypadku podjęcia uchwały wskazanej w § 17, wartość środków majątkowych przekazanych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej nie może być niższa niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1)      darowizn,

2)      spadków i zapisów,

3)      zbiórek i imprez publicznych,

4)      majątku ruchomego i nieruchomości,

5)      odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych,

6)      dotacji i subwencji.

§ 11.

Fundacja przeznacza cały majątek, o którym mowa w niniejszym rozdziale, na realizację celów statutowych i działalność pożytku publicznego

§ 12.

Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 13.

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

Fundacja nie może:

1)      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów, wolontariuszy lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów, wolontariusze oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywać jej majątku na rzecz Fundatora, członków organów, wolontariuszy lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywać majątek na rzecz Fundatora, członków organów, wolontariuszy lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie jej organów, wolontariusze lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących  osoby prawne.

§ 16.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na

straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na

straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych

mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

75.00.Z Działalność weterynaryjna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

chronionych prawem autorskim

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.32.A Technika

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 17.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje mocą uchwały Zarząd.

§ 17 1

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem § 17.

§ 18.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości zostanie przekazana na działalność statutową Fundacji

III Cele i środki działania

§ 19.

Celem Fundacji jest:

1)      przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,

2)      działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką,

3)      kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony

§ 20.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1)      podjęcie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt poprzez:

a)      zapewnienie im pomocy i opieki,

b)      współpracę z właściwymi instytucjami w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom,

c)      zapewnienie im wyżywienia i opieki weterynaryjnej,

d)     umieszczanie ich w przytuliskach i schroniskach prowadzonych przez inne podmioty,

e)      prowadzenie adopcji,

2)      podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez:

a)      działanie w zakresie regulacji populacji zwierząt domowych:

- sterylizacja i kastracja – wdrażanie i szeroko pojęta ich promocja,

- przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych,

b)  wdrażanie i promowanie znakowania zwierząt mikrochipami,

c) wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom,

d) prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt,

3) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym poprzez:

a) organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania,

b) organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych idei humanitarnego traktowania zwierząt,

c)   współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi (w tym także zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt,

d)  rekrutację i szkolenia wolontariuszy oraz inspektorów do spraw ochrony praw zwierząt,

e)   szeroko pojętą działalność propagandową i informacyjną w zakresie określonym w niniejszym paragrafie,

f)   organizację akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.

§ 21.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

IV Organy i organizacja Fundacji

§ 22.

1.   Organami stałymi Fundacji są:

1)      Zarząd,

2)      Rada Fundacji.

2.   Organem powoływanym doraźnie jest Komisja Arbitrażowa.

Zarząd Fundacji

§ 23.

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
 2. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony i odwoływany przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora, bądź zrzeczenia się przez niego praw do stanowienia o Fundacji, nadanych mu mocą niniejszego Statutu, członków Zarządu powoływać i odwoływać będzie mocą uchwały Rada Fundacji. W takiej sytuacji kompetencje Fundatora określone w § 29 wykonywane są przez Radę Fundacji. Uchwały podejmowane w tej sprawie wymagają jednomyślności członków Rady Fundacji.
 3. W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz Wiceprezesi.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 5. Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest na mocy uchwały Zarządu.
 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członek Zarządu nie może pozostawać z członkiem Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzaniu działalności pozostającej w sprzeczności z celami Fundacji.

§ 24.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd w szczególności:

1)      uchwala program działania Fundacji i plan jego realizacji,

2)      uchwala regulamin wolontariuszy oraz zakres ich pracy,

3)      reprezentuje Fundację na zewnątrz, w szczególności wobec organów administracji publicznej i innych organizacji i udzielania pełnomocnictw,

4)      sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji,

5)      uchwala roczne plany finansowe,

6)      sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji i podaje je do publicznej wiadomości po przyjęciu przez Radę Fundacji,

7)      tworzy i likwiduje oddziały i określa zakres ich działania w ramach Fundacji,

8)      podejmuje uchwały o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji z innej fundacji,

9)      ustanawia i udziela odznaczeń honorowych, o których stanowi § 8,

10)  decyduje o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustala liczbę stałych pracowników,

11)  może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

 1. Zarząd może uchwalić regulamin organizacyjny Zarządu.

§ 25.

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:

1)      Prezes Zarządu w sprawach niemajątkowych i majątkowych Fundacji bez limitu wydatków - jednoosobowo,

2)      dwaj członkowie Zarządu łącznie w sprawach innych niż określone w punkcie 1.

3)      każdy członek Zarządu w sprawach niemajątkowych i w sprawach majątkowych do wysokości 500 zł, a w sprawach przewyższających tę kwotę, po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu

§ 26.

 1. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w razie potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27.

 1. Uchwały Zarządu w sprawie zmiany statutu i likwidacji Fundacji oraz połączenia z inną fundacją zapadają przy udziale wszystkich członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 28.

 1. Uchwały Zarządu podejmowane mogą być w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
 2. Uchwały podjęte w sposób określony w punkcie 1. zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.

§ 29.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

1)      pisemnego zrzeczenia się przez niego funkcji,

2)   odwołania z pełnionej funkcji,

3)   śmierci

 1. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

1)      złożenia rezygnacji,

2)   choroby i innej przyczyny powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

3)   niewykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie przez okres co najmniej 3 miesięcy,

4)   nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

5) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu lub w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie 3.

6)   pozbawienia go praw publicznych

 1. Rezygnacja, o której stanowi ust. 2 pkt 1) może być przyjęta przez Fundatora po złożeniu przez członka Zarządu sprawozdania z działalności i rozliczenia przez niego ze środków majątkowych.
 2. Rezygnację Fundator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. W przypadku nadania przez członka Zarządu pisma z rezygnacją w placówce pocztowej, termin, o którym stanowi ust. 4  biegnie od dnia doręczenia pisma organowi.
 4. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu, Fundator przedkłada Radzie Fundacji, która rozpatruje ją w terminie 14 dni od dnia złożenia. Ustęp 5. stosuje się odpowiednio.

Rada Fundacji

§ 30.

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.
 3. Członkowie Rady Fundacji:

1)      nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31.

1.   Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1)   nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

2)   występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

3) rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,

4)   wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,

5 ) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

6)   proponować zmiany w statucie Fundacji.

2.   Rada Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny Rady Fundacji.

§ 32.

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2)   żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 33.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który prowadzi obrady.

§ 34.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 35.

1.   Uchwały Rady Fundacji, z zastrzeżeniem zawartym w § 23 ust. 2 zd. 4 i § 36 niniejszego Statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, jeśli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego poinformowania członków Rady Fundacji terminie i przedmiocie obrad.

§ 36.

Do członków Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 29. W przypadku śmierci Fundatora, stosuje się odpowiednio § 23 ust. 2 zd. 2-4.

Komisja Arbitrażowa

§ 37.

1.   W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy organami stałymi Fundacji, mocą uchwały Zarządu powołana może zostać Komisja Arbitrażowa.

2.   Komisja Arbitrażowa powoływana jest na czas określony w uchwale Zarządu.

3.   W skład Komisji Arbitrażowej wchodzić będą:

a) wolontariusze i inspektorzy, pracujący na rzecz Fundacji w czasie zawiązania się i trwania sytuacji określonej w ust. 1,

b) osoby wskazane w § 8. niniejszego Statutu.

4.   Członkowie Organów Fundacji nie mogą wchodzić w skład Komisji Arbitrażowej. Dotyczy to również Fundatora, gdy w czasie zawiązania i trwania sytuacji określonej w ust. 1 pełni funkcję w Zarządzie.

5.   Wejście osób wskazanych w ust. 3 w skład Komisji Arbitrażowej następuje za ich pisemną zgodą.

6.   Członkowie Komisji Arbitrażowej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, kierującego pracami Komisji.

7.   Tryb pracy Komisji ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

V Postanowienia końcowe

§ 38.

Zmiany niniejszego statutu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu.

§ 39.

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie, o którym stanowi ust. 1 może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy cele Fundacji określone niniejszym statutem, nie ulegną zmianie.
 3. Uchwała o połączeniu wymaga jednomyślności członków Zarządu.

§ 40.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd  w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały.

§ 41.

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)   zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2)   sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzytelności.

3) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

4)   ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań Fundacji, upłynnienie majątku Fundacji.

5) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

6)   wskaże miejsce przechowywania dokumentów Fundacji.

3.   Fundator wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

 

 

 

 

 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
89 1050 1070 1000 0023 6437 4286

SWIFT: INGBPLPW
Fundacja Jamniki Niczyje
ul Łagodna 85/4
43-300 Bielsko Biała

Logowanie